Zapytanie ofertowe

Warszawa, dn. 22/10/2010r.

Exito Group M. Małczyński R. Badowski s.c.
Ul. Stępińska 22/30
00-739 Warszawa
NIP:521-33-62-020ZAPYTANIE OFERTOWE


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).


Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby Firmy EXITO GROUP

Termin realizacji projektu: 01.10.2010 - 31.12.2010


Zgodnie z wytycznymi Plan Rozwoju Eksportu powinien zawierać następujące elementy:

 1. informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu;

 2. opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy;

 3. opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej;

 4. opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych;

 5. opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania
  i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport;

 6. analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych;

 7. opis celów i strategii eksportowej;

 8. rekomendację rozwoju działalności eksportowej;

 9. wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę spośród wymienionych w § 40 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (Dz. U. Nr 68, poz. 414 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 19, poz. 103)

 10. szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych
  do zrealizowania opracowanej strategii

 11. wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej

 12. inne.


Plan Rozwoju Eksportu powinien w sposób kompleksowy określać strategię eksportową
do realizacji w kolejnych dwóch latach na następujące rynki:

Wielka Brytania, Islandia, Irlandia,

Portugalia, Hiszpania,

Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg,

Norwegia, Szwecja, Finlandia, Dania,

Niemcy, Austria, Szwajcaria,

Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś, Ukraina, Mołdawia,

Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria,

Słowenia, Chorwacja, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Albania, Macedonia,

Włochy, Grecja.Oferta powinna zawierać:

 • nazwę i adres oferenta,

 • datę sporządzenia,

 • cenę całkowitą netto i brutto

 • termin ważności oferty,

 • termin realizacji,

 • warunki i termin płatności,

 • informacje o dodatkowych elementach i opracowaniach (punkt 12 w/w zestawienia)Oferta powinna być ważna do: 31/12/2010r.


Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia i czytelny podpis. Oferta może być przesłana pocztą elektroniczną (na adres: m.malczynski@exitogroup.pl), faksem (na numer: 22 852 12 16) lub pocztą (na adres: Exito Group ul. Stępińska 22/30 00-739 Warszawa).


Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: www.exitogroup.pl oraz w siedzibie zamawiającego mieszczącej się w Warszawie przy ul. Stępińskiej 22/30, II piętro, w miejscu publicznie dostępnym.


Termin składania ofert upływa w dniu: 29/10/2010 r.Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp.

Nazwa

Maksymalna ilość punktów

Ilość przyznanych punktów

1

Cena

70


2

Termin realizacji

15


3

Dodatkowe elementy i opracowania (punkt 12 w/w zestawienia)

15


4

Razem

100Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria.


Michał Małczyński